Identiteit van de ondernemer

Appetijd – Annick Peeters
Adres: Oude Liersebaan 162, 2570 Duffel
E-mailadres: info@appetijd.be
BTW-nummer: BE0744.281.394

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Annick Peeters, zaakvoerder van Appetijd. Appetijd biedt u, de gebruiker, deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten beschikbaar, op voorwaarde dat u als gebruiker akkoord gaat met alle voorwaarden en het beleid dat hier wordt beschreven.
Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig door voor u de site bezoekt en er gebruik van maakt. Door de toegang of het gebruik van eender welk deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze algemene voorwaarden. Gaat u niet akkoord met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan kunt u geen toegang tot de website krijgen.
Eender welke nieuwe functies of producten die worden toegevoegd aan de huidige website zijn eveneens onderworpen aan de algemene voorwaarden. U kunt de meeste recente versie van deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina vinden. Appetijd behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te bewerken, te wijzigen of een deel van deze algemene voorwaarden te vervangen door het plaatsten van updates en/of wijzigingen op de website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op veranderingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website na eventuele wijzigingen betekent uw aanvaarding van deze wijzigingen.

Webshop voorwaarden

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u in uw verblijfplaats tenminste meerderjarig bent of dat u in uw verblijfplaats tenminste meerderjarig bent en ons uw toestemming geeft aan de minderjarigen die bij u ten laste zijn toe te staan deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag geen wormen of virussen of codes van een destructieve aard verzenden. Een inbreuk op of een schending van deze voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

Voorwaarden

Appetijd behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment diensten te weigeren aan eenieder om welke reden dan ook. U begrijpt dat uw gegevens (niet inclusief creditcardgegevens), ongecodeerd kunnen worden overgedragen en (a) een overdracht via verschillende netwerken nodig hebben; en (b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten nodig hebben. Creditcard informatie wordt tijdens de overdracht over netwerken altijd gecodeerd. U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren van om het even welk deel van producten of diensten van Appetijd zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De titels die in deze overeenkomst zijn opgenomen zijn er enkel voor de leesbaarheid en beperken of beïnvloeden deze voorwaarden niet.
Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze algemene voorwaarden houdt geen enkele verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling in. Deze algemene voorwaarden en alle beleid of operationele regels geplaatst door ons op deze website of met betrekking tot onze diensten vormen de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen u en ons bepalen uw gebruik van onze diensten en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (waaronder, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van deze voorwaarden).
Deze algemene voorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst waarmee wij u bepaalde diensten aanbieden wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Verboden Gebruik

In aanvulling op andere verboden, zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden, is het u verboden om de site of inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel, (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om om het even welke internationale, federale, provinciale, nationale of regionale wetgeving, regels, wetten, of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te plegen op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) om te treiteren, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of andere vormen van kwaadaardige codes te uploaden of te verzenden die gebruikt zullen of kunnen worden op een manier die de functionaliteit of de werking van Appetijd of van een verwante website, andere websites, of het internet zal beïnvloeden; (h) om persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwendselen te gebruiken, spinnen, kruipen, of schrapen; (j) voor een obsceen of immoreel doel; of (k) om de echtheidskenmerken van Appetijd of enige gerelateerde website, andere websites, of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de website van Appetijd of enige gerelateerde website te beëindigen bij het overtreden van een van de hierboven opgesomde verboden vormen van gebruik.

Herroepingsrecht

Er kan geen gebruik gemaakt worden van het herroepingsrecht als het gaat om goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel bederven/verouderen, zoals in dit geval bijvoorbeeld versbereide gerechten. De wet (Boek VI van het Wetboek Economisch Recht) voorziet in bovenstaand geval geen herroepingsrecht. De goederen kunnen dus niet worden teruggestuurd naar bovenstaand adres.

Wijziging van prijzen

De prijzen wijzigen niet gedurende de tijd die in ons aanbod vermeld staat, tenzij er prijswijzigingen plaatsvinden ten gevolge van veranderingen in BTW-tarieven(*).
In onze prijzen zijn alle mogelijk belastingen, BTW, diensten, taksen en verpakkingen inbegrepen waarvan we verplicht zijn om ze aan te rekenen, tenzij anders vermeld. Er worden dus geen extra kosten aangerekend bovenop de gecommuniceerde prijzen, tenzij anders vermeld of afgesproken.
Levering is gratis aan particulieren en bedrijven in Duffel. Appetijd levert op adressen in een straal van 10 km en meer vanaf een bestelwaarde van €20 op een zelfde adres en met inachtneming van een leveringskost. Tussen 10 en 15km verwijderd: €10. Tussen 15 en 20km verwijderd: €15. Verder dan 20km… geen levering tenzij na onderlinge afspraak.
Let wel: er wordt pas geleverd in Duffel vanaf een bestelling ter waarde van €20 op eenzelfde adres. Bestellingen met een waarde die kleiner is dan €20 kunnen op opgehaald op het adres van Appetijd.

Nauwkeurigheid van account- en facturatie-informatie

Appetijd behoudt zich het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, hoeveelheden per persoon, huishouden of aangekochte bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen betreffen van dezelfde klant, klantenaccount, rekening, creditcard, en/of bestellingen met hetzelfde facturerings- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling veranderen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen om u op de hoogte te brengen via het e-mailadres en/of het facturatieadres en/of het telefoonnummer dat werd doorgegeven op het moment dat de order is geplaatst. Appetijd behoudt zich het recht voor om bestellingen te beperken of verbieden die, naar ons eigen oordeel, geplaatst lijken te worden door dealers, wederverkopers of distributeurs.
U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en persoonsinformatie door te geven voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie meteen te updaten, met inbegrip van uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is.

Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via de website van Appetijd kunnen materialen bevatten van derden. Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden doorsturen die niet zijn aangesloten bij ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid. We staan niet garant voor en dragen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen, websites, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor letsel of schade gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties gerelateerd aan de websites van derden. Lees zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij na en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

Commentaar, feedback en andere input van gebruikers

Indien u ons op ons verzoek, bepaalde input bezorgt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) gaat u ermee akkoord dat wij deze input, op ieder moment, zonder beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anders gebruiken in elk medium. We zijn niet verplicht om eventuele input in het vertrouwen te behouden, een vergoeding te voorzien voor om het even welke vorm van input of om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud die we naar ons eigen goeddunken beschouwen als zijnde onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen, anderszins aanstootgevend of in strijd met de intellectuele eigendom van welke partij ook of met deze algemene voorwaarden, te monitoren, te bewerken of te verwijderen.
U gaat ermee akkoord dat uw commentaar enig recht van een derde partij, met inbegrip van auteursrecht, merkenrecht, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten niet zal schenden. U gaat er verder mee akkoord dat uw commentaar geen lasterlijke of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten, of geen computervirus of andere malware zal bevatten die op enige wijze invloed zou kunnen hebben op de werking van Appetijd of verwante websites. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders dan uzelf bent, of ons of derde partijen anderszins misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van eventuele opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

Opzegging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen aangegaan vóór de datum van beëindiging zullen blijven gelden na de beëindiging van deze overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn effectief, tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of ons. U kunt deze algemene voorwaarden op elk moment beëindigen door kennisgeving aan ons dat u niet langer wenst gebruik te maken van onze diensten, of door het gebruik van onze site stop te zetten.
Als u er naar wij oordelen niet in geslaagd bent, of wanneer wij vermoeden dat u er niet in geslaagd bent, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze algemene voorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen die u verschuldigd bent tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze diensten (of een deel ervan) ontzeggen.

Bestelling

De beschrijving van onze goederen is steeds zo nauwkeurig en volledig mogelijk en de allergeneninfo is steeds beschikbaar. Aan de hand van deze beschrijving kan u een goede beoordeling maken van onze goederen. Het is mogelijk dat de door Appetijd gebruikte afbeeldingen een niet-waarheidsgetrouwe weergave zijn van onze goederen.
De door u geplaatste bestelling is compleet en de overeenkomst tussen u en Appetijd is van kracht zodra u een bevestigingsmail heeft ontvangen. Zolang u deze bevestigingsmail niet heeft ontvangen, kan u nog afzien van uw bestelling.
Appetijd behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment diensten te weigeren aan eenieder om welke reden dan ook. Als uw bestelling geweigerd wordt of als er aan uw bestelling extra voorwaarden gebonden worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, aanvaardt Appetijd contante betaling, op factuur na klantenregistratie of online debit/credit betaling.
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de facturen te worden voldaan binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling.
Merkt u onjuistheden in de betalingsgegevens of merkt u iets verdacht op tijdens de betaling, moet dit onmiddellijk aan Appetijd gemeld worden.
Indien er geen voorafbetaling is gebeurd en u ons niet tijdig of niet volledig betaalt, kan Appetijd de hierdoor veroorzaakte kosten in rekening brengen.
In ieder geval bent u Appetijd vanaf de dertigste dag na factuurdatum zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten verschuldigd. Deze interesten bedragen telkens 10% van het openstaande factuurbedrag. Ook bent u dan een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande factuurbedrag verschuldigd.

Levering en afhaling

Als plaats van levering geldt het adres dat u heeft doorgegeven bij de bestelling. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen extra kosten met zich meebrengen.
Appetijd levert pas vanaf een bestelde hoeveelheid ter waarde van €20. Bestellingen onder een bedrag van €20 moeten worden afgehaald op het adres van Appetijd (Oude Liersebaan 162, 2570 Duffel) op maandag, woensdag of vrijdag telkens van 15u tot 19u. Een ander moment kan na overleg.
Op dinsdag en donderdag kan er ook afgehaald worden, na afspraak.
Bij bestellingen vanaf €20 heeft u dus de keuze om de producten te laten leveren of deze zelf af te halen.
In geval van niet-levering van de bestelde goederen (bijvoorbeeld door overmacht) worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of een andere vergoeding.
De goederen dienen steeds koel bewaard te worden. Indien dit niet het geval is, staan wij niet meer in voor de versheid van de goederen. We raden aan om de gekoelde soep binnen 3 dagen na ontvangst te consumeren.
Als u als consument de goederen consumeert wanneer u de bewaarmethode niet gerespecteerd heeft, dan kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld, noch vervolgd. Wanneer u in bovenstaande gevallen een klacht indient, zal deze niet worden behandeld.
Wanneer u eventuele afwijkingen op onze goederen vaststelt, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. De klachtenprocedure staat in deze algemene voorwaarden vermeld.

Conformiteit en garantie

Appetijd garandeert dat onze producten conform zijn aan uw bestelling. De producten voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.
Appetijd garandeert eveneens dat onze producten voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten.

Persoonlijke informatie

Uw inzending van persoonlijke informatie via de website wordt geregeld door ons privacybeleid. De privacy policy is steeds beschikbaar op de website van Appetijd.

Overmacht

Appetijd is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering/levering of voor een niet-uitvoering/niet-levering van de verbintenissen omwille van overmacht. Onder overmacht zijn inbegrepen: productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkracht, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzien zijn.

Klachtenregeling

Uiteraard doet Appetijd haar uiterste best om de klant zo goed mogelijk tevreden te stellen. Mochten er klachten zijn, neemt u contact op met Appetijd zoals hieronder beschreven. Ingediende klachten worden zo snel mogelijk beantwoord, dit zeker binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst.
Appetijd kan oordelen om het product te komen ophalen op de plaats van levering. In dat geval moet de klant het product in de originele verpakking koel bewaren tot de ophaling.
Bij een klacht stuurt u een e-mail naar info@appetijd.be met de vermelding van volgende gegevens:

  • Naam en voornaam
  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Ondernemingsnummer (indien van toepassing)
  • Volledig adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Omschrijving van de klacht

Desgevallend stuurt u de nodige bijlagen mee in de mail.

Contactinformatie

Vragen over deze algemene voorwaarden kunnen verstuurd worden naar info@appetijd.be

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze Cookie Policy en Privacy Policy.

OKMeer informatie.